Udskriv

 

Persondatapolitik

  

 

Når CO10 (Centralorganisationen af 2010) modtager dine data sker behandlingen i overensstemmelse med nedenstående.

CO10 er den dataansvarlige

CO10’s kontaktoplysninger er:

CO10
Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal
1153 København K

Tlf. 33 76 86 96
 

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Alle e-mailadresser i CO10 er sikre.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

CO10 er en centralorganisation. CO10 behandler dine personoplysninger med det formål at varetage de opgaver, der følger af CO10’s vedtægter. Vedtægterne kan findes på www.co10.dk

CO10’s formål er således at udøve og sikre forhandlings- og aftaleret og fastholde og styrke indflydelsen på fastsættelsen af de generelle løn-, pensions- og ansættelsesvilkår mv. inden for CO10’s områder i staten, kommuner og regioner.

Grundlaget for CO10’s behandling af dine personoplysninger følger af CO10’s funktion som overenskomst- og aftalepart.

Retsgrundlaget for CO10’s registrering og behandling af almindelige personoplysninger er overordnet databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 10, § 11 og § 12.

Grundlaget for CO10’s behandling af følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger) vil som oftest være forordningens artikel 9, stk. 2, litra b, hvorefter der kan ske behandling af disse oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder eller artikel 9, stk. 2, litra d, hvorefter der kan ske behandling, hvis behandlingen foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte bl.a. er af fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke. Endvidere vil grundlaget kunne være artikel 9, stk. 2, litra f, hvorefter CO10 kan behandle oplysninger, når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

CO10’s behandling af både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger kan i øvrigt ske på baggrund af databeskyttelseslovens § 12.

CO10 vil kunne behandle eventuelle oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Kategorier af personoplysninger

CO10’s behandling af personoplysninger omfatter efter omstændighederne en række almindelige personoplysninger, herunder bl.a. oplysninger om navn, adresse, ansættelsessted, stilling, løn (herunder begrundelser), alder og anciennitet. Derudover kan der være tale om behandling af følsomme personoplysninger fx oplysninger vedrørende medlemskab af en fagforening samt eventuelt helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, der er relevante eksempelvis i forbindelse med en afskedigelsessag.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I visse tilfælde er det – som led i sagens behandling – nødvendigt, at CO10 videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre, herunder repræsentanter for arbejdsgivere, øvrige (central)organisationer, advokater eller parter i det fagretslige system.

Hvor personoplysningerne stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra din medlemsorganisation, dig selv eller din arbejdsgiver, herunder dennes advokat eller dennes repræsentant mv.

Opbevaring af personoplysningerne

CO10 har nøje overvejet, hvilke slettefrister, der skal gælde hos os.

Vi har på baggrund af disse overvejelser besluttet, at der som udgangspunkt skal ske sletning af personoplysninger 10 år efter, at den enkelte sag er afsluttet.

Dette udgangspunkt vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at dokumenter slettes på et tidligere eller på et senere tidspunkt, hvis der er konkrete saglige grunde hertil. Der vil således fx skulle ske sletning af personoplysninger tidligere end 10 år efter en sags afslutning, såfremt det ikke vil være sagligt og nødvendigt at opbevare personoplysningerne i længere tid.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for CO10’s behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte CO10.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af CO10’s behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til CO10’s behandling af personoplysningerne om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte CO10.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som CO10 behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning/anonymisering

I visse tilfælde har du ret til at få slettet/anonymiseret oplysninger om dig, inden tidspunktet for CO10’s almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må CO10 fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod CO10’s behandling af personoplysningerne. Indsigelsesretten gælder imidlertid kun, hvis CO10’s hjemmel til at behandle de pågældende personoplysninger skal findes i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitime interesser, hvilket normalt ikke vil være tilfældet.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over CO10’s behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Tlf. 33 19 32 00
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Klik her for at læse CO10´s cookiepolitik.